Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningen er stiftet d. 31. januar 1991. 
Klubbens navn er AMAGER SPORTSKLUB AF 1991 (fork. Amager SK) og har hjemsted i Københavns Kommune.
Klubben er opstået af en fusion mellem Motionsklubben af 1931, stiftet 5. november 1931 og IF Peder Lykke, stiftet 13. januar 1975.
Foreningen er tilsluttet Håndbold Region Øst, som er under Dansk Håndbold Forbund og underkastet de til enhver tid gældende love og bestemmelser.
 
§2 Klubbens formål
Klubbens formål er at skabe og udbrede interessen for idræt, især håndbold, både på elite- og motionsplan, samt virke for fællesskabets fremme.
Overskud fra erhvervsmæssige aktiviteter går ubeskåret til klubbens drift.
 
§3 Klubbens spilledragt
Klubbens spilledragt:
Trøje: Grøn
Bukser: Grøn eller sort
 
§4 Optagelse og udmeldelse af medlemmer
Som aktive og passive medlemmer kan der i seniorafdelingen optages enhver, der iflg. DHF's love er senior.
I ungdomsafdelingen kan optages enhver, der iflg. DHF's love endnu ikke er senior. 
Udmeldelse af klubben kan kun ske til klubbens kasserer. Udmeldelsesvarslet er 14 dage til d. 1 i en måned. 
 
§5 Kontingent
Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen, der samtidig fastsætter betalingsterminer.
Såfremt et passivt medlem er i restance, kan kassereren skriftligt opfordre medlemmet til at betale de skyldige beløb inden 10 dage. Bliver beløbet ikke betalt inden denne frist, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet og genoptagelse i klubben kan ikke finde sted, før end det skyldige beløb er betalt.
Såfremt et aktivt medlem er i restance, kan medlemmets spilletiladelse inddrages med 10 dages varsel, indtil restancen er betalt. 
 
§6 Ordinær generalforsamling
1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned og indkaldes skriftligt og/eller gennem klubbens blad/hjemmeside, med mindst 3 ugers varsel. 
3) Til generalforsamlingen har alle seniormedlemmer såvel aktive som passive, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, stemmeret i anliggender der vedrører seniorspillere eller den samlede klub.
I anliggender, som vedrører ungdomsspillere eller den samlede klub, har U18, U16 samt forældre til yngre aktive ungdomsspillere, der ikke er i kontingentrestance, om som har været medlem i klubben i mindst 3 måneder, stemmeret efter følgende stemmeinddeling: Én stemme pr. indmeldte barn.
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til, at et andet medlem af klubben kan stemme for sig.
4) Foreningens regnskabsår er kalderåret.
5) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg (jvf. dog §13 Klubbens ophør).
6)Ændring af vedtægter kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede, på den ordinære generalforsamling.  
7) Forslag, der ønsked behandlet på generalforsamlingen, må indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen er:
   1) Valg af dirigent.
   2) Valg af referent.
   3) Bestyrelsens beretning.
   4) Kassererens beretning - Herunder budget og kontingentfastsættelse.
   5) Indkomne forslag.
   6) Valg til bestyrelsen.
       Valg af:
       Formand
       Sportsligansvarlig
       Kasserer
       Senioransvarlig
       Ungdomsansvarlig
       Materielansvarlig
       2 Menige bestyrelsesmedlemmer
 
       Herefter vælges i ulige år:
       Kasserer
       3 Menige bestyrelsesmedlemmer
 
       I lige år vælges:
       Formand
       3 Menige bestyrelsesmedlemmer
 
       Hvert år vælges:
         2 Revisorer 
 
§7 Cafe-drift
Klubben forpagter Sundbyøster Hallens Cafe.
Bestyrelsen udpeger 2 cafeansvarlige, hvoraf den ene indgår som medlem i bestyrelsen.
De 2 cafeansvarlige udpeger herefter cafeudvalget og har ansvar for driften.
Caferegnskabet forelægges generalforsamlingen af cafeens revisor, som en del af klubbens regnskab.
Cafeens overskud tilfalder klubben og fordeles af bestyrelsen og cafeudvalget én gang årligt.
Et evt. underskud påhviler klubben. 
 
§8 Beretning om klubbens virksomhed
På generalforsamlingen gives beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, af bestyrelsen.
På generalforsmalingen fremlægges endvidere de reviderede regnskaber til godkendelse.
Indkomne forslag behandles.
Kun personligt mødte kan vælges, medmindre de skriftligt har givet tilsagn.
Genvalg kan finde sted. 
 
§9 Holdindplacering
Klubbens 1. og 2. seniorhold spiller til enhver tid i de 2 højest rangerede rækker i de af DHF og HRØ udskrevne turneringer.
Lukkede holds placeringer skal godkendes af bestyrelsen. 
 
§10 Valg af træner
Valg af træner kan ske i dialog med de omhandlende spillere. 
 
§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af mindst 5 medlemmer af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremsættelse og indkaldes som foreskrevet i §13. 
 
§12 Bestyrelsens ansvar
Alle dispositioner sker i klubbens navn, med det heraf følgende bestyrelsesansvar.
Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens økonomi.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang i kvartalet og formanden er ansvarlig for indkaldelse.
Der tages referat af møderne.
Meddelelser gives normalt på klubbens hjemmeside. 
 
§13 Klubbens opløsning
Beslutningen om klubbens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette ene punkt er på dagsordenen.
Til stede skal være minimum halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og hvoraf mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for en oplæsning.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til ekstraordinær generalforsamling.
Beslutning om klubbens ophør kan på denne vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Ved klubbens opløsning overdrages klubbens ejendele og midler til Håndbold Region Øst's ungdomsarbejde. 
 
§14 Karantæne og eksklusion
Karantæne kan gives til et medlem, der udøver vold eller tyveri samt andre ting, der kan skade klubbens forhold til DIF, DHF, HRØ eller andre klubber samt hal-ledelser.
Karantæne gives af bestyrelsen i samråd med træner og med høring af spiller.
Eksklusion kan kun gives af bestyrelsen, såfremt alle er til stede. 
Karantæne meddeles skriftligt og kan ankes skriftligt til bestyrelsen, med grund til anken, dog altid senest 14 dage efter at eksklusionen er givet.
DHF og HRØ underrettes altid. 
 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1991
Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling d. 3. april 2006
Seneste ændring vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. april 2007